Bolagsstyrning

Årsstämma
Årsstämman är det högsta beslutande organet i Corpura och det forum genom vilket aktieägarna kan utöva sitt inflytande. Årsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.

Styrelse
Corpuras styrelse består av fem ordinarie ledamöter, inklusive ordförande. VD är inte ledamot i bolagets styrelse. I styrelsen är två ledamöter (inklusive ordförande) oberoende i förhållande till såväl bolaget som dess ägare.

Med beaktande av ledamöternas bakgrund, erfarenhet och kompetens har Bolaget en lämplig styrelsesammansättning.

Styrelsens sammansättning bedöms lämplig med hänsyn till verksamhetens omfattning, art och beaktande av de krav som ställs på styrelsens kunskaper, erfarenhet och engagemang.

VD och företagsledning
VD i Corpura är Linus Lindskog. Enligt VD-instruktionen ska VD sköta den löpande förvaltningen och koordinera verksamheten i Bolaget så att den bedrivs i enlighet med interna och externa regelverk, bolagsordningen samt enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD håller kontinuerligt styrelsen och dess ordförande informerade om bolagens finansiella ställning och utveckling. Ledningen för Corpura består av tre personer.

Revisor
Revisor är KPMG AB (org nr 556043-4465) med Sigge Kléen som huvudansvarig revisor. Sigge Kléen är auktoriserad revisor och har lång erfarenhet av revision och arbete inom den finansiella sektorn.

Intern kontroll
Styrelsen har ansvaret för att Bolaget fullgör de skyldigheter som följer av LV och andra författningar som reglerar Bolagets verksamhet. För att säkerställa att värdepappersrörelsen lever upp till kraven i det styrande regelverket har styrelsen etablerat en ändamålsenlig organisation där Bolaget löpande arbetar för att uppnå en effektiv balans mellan affärsverksamheten och kontrollfunktionerna. Den dagliga hanteringen av risker och regler ska ske i verksamheten, via tydliga styrdokument och befattningsbeskrivningar.

Styrelsens principer och mål för intern styrning och kontroll ska gälla hela verksamheten inklusive utlagd verksamhet.

Första försvarslinjen leds av VD och består av den operativa verksamheten. Första försvarslinjen har det fulla ansvaret för de risker och regler som den egna verksamheten medför, vilket innebär skyldighet att säkerställa att processer och system för att uppfylla interna och externa krav i lagar och regler rörande riskhantering, regelefterlevnad och intern kontroll fungerar tillfredsställande.

Andra försvarslinjen består av Risk- och Compliancefunktionerna. Funktionernas arbete ska styras av ett riskbaserat förhållningssätt och arbetet ska utgå från av VD fastställda årsplaner för respektive funktion. Funktionerna har både en kontrollerande och stödjande/rådgivande roll.

Riskfunktionen ansvarar för kontroll, analys och rapportering av samtliga för Bolagets väsentliga risker. Compliancefunktionen ansvarar för att bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och regler som Bolaget omfattas av.

Båda funktionerna rapporterar direkt till styrelsen och är oberoende från affärsverksamheten som de följer upp.

Mångfalds- och lämplighetspolicy >>

Policy för hantering av intressekonflikter och incitament  >>

Kontinuitetsplan
Corpura har upprättat en kontinuitetsplan i vilken kritiska processer för Bolaget och rutiner för dessa anges. Kontinuitetsplanen syftar till att säkerställa att Corpura agerar på ett korrekt sätt i kritiska processer. Kontinuitetsplanen och rutinerna för kritiska processer utvärderas och uppdateras löpande.