Ersättningspolicy

Bolagets styrelse har det yttersta ansvaret för Bolagets verksamhet och därmed även det övergripande ansvaret för att Bolaget drivs i enlighet med beslutad ersättningspolicy (Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning inklusive ändringsföreskrift FFFS 2014:22). Corpuras VD är operativt ansvarig för Bolagets verksamhet och därmed även operativt ansvarig för att ersättningspolicyn efterlevs.

Bolaget ska sträva efter att ha en effektiv riskhantering och ersättningsprinciper som inte främjar ett överdrivet risktagande. Ersättning till anställda ska inte begränsa Bolagets förmåga att upprätthålla en tillräckligt stor kapitalbas.

Samtliga anställda och uppdragstagare i Bolaget erhåller endast fast ersättning och Bolaget ska inte tillämpa utbetalning av rörlig ersättning. Den fasta ersättningen som erbjuds Bolagets anställda ska vara marknadsmässig och vara baserad på den anställdes kompetens, ansvarsområden samt arbetsuppgifter.

Mot bakgrund av den typ av verksamhet som Bolaget ska bedriva har Bolaget bedömt risken för att Bolagets ersättningssystem skulle kunna påverka risknivån i Bolaget negativt som låg. Bolagets ska inte tillämpa några rörliga ersättningar till anställda och uppdragstagare och sammantaget bedömer därför Bolaget att riskerna till följd av ersättningssystemet är låga.

 

Bolagets VD ska årligen göra en analys i syfte att identifiera anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil.

Styrelsen ska besluta om ersättning till VD och ansvariga för kontrollfunktionerna vilket ska regleras i anställningsavtal och/eller uppdragsavtal. Styrelsen ska utse en särskild ledamot i styrelsen som, minst årligen, ska göra en bedömning av Bolagets ersättningspolicy. Den särskilda ledamoten ska också bereda styrelsebeslut om ersättningar. Denna person ska ha tillräcklig kunskap och erfarenhet i frågor rörande riskhantering och ersättning. Styrelsen ska även tillse att Compliancefunktionen, minst årligen eller vid behov, granskar att Bolagets ersättningssystem överensstämmer med denna policy.

Styrelsen är ytterst ansvarig för Bolagets verksamhet och därmed även ytterst ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med denna policy. VD är operativt ansvarig för Bolagets verksamhet och därmed även operativt ansvarig för att denna policy efterlevs och implementeras i verksamheten. Var och en som omfattas av denna policy är även ansvarig för att efterleva policyn.