INFORMATION OM KLAGOMÅL

Som finansiella rådgivare arbetar vi långsiktigt och med målsättning att alla våra kunder ska vara nöjda med de tjänster vi erbjuder. Om du som kund inte är nöjd med någon av våra tjänster vill vi att du snarast kontaktar oss och framför dina synpunkter.

Vi önskar att du i första hand vänder dig till kontaktpersonen hos Corpura för den aktuella tjänsten. Vår ambition är att redan i denna kontakt hitta en lösning på problemet. Om du efter denna kontakt fortfarande är missnöjd kan du skriftligen vända dig till vår VD som är klagomålsansvarig hos Corpura.

Generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål. Ett klagomål ska alltid ske skriftligen och skickas till Corpura Fondkommission AB, Klagomålsansvarig, Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm.

Ett klagomål åtgärdas i normalfallet inom tio arbetsdagar. Om ärendet kräver längre utredning/handläggning underrättar vi dig inom tio arbetsdagar och lämnar besked om när åtgärd/svar kan påräknas.

Du kan även vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Kommunala Konsumentvägledningen eller den Allmänna Reklamationsnämnden för att erhålla vägledning i ärendet.

Corpura Fondkommission AB
Att: Klagomålsansvarig
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (t.ex. kreditupplysning eller affärsbedömning), behandlas av Corpura för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som har begärts innan och efter avtal träffats. Behandling av uppgifter sker också för att Corpura ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Corpuras marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Corpura komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR. Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om sekretess – ibland komma att lämnas ut till företag som Corpura samarbetar med. I vissa fall är Corpura också skyldig enligt lag att lämna uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen. Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som Corpura behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig – av dig undertecknad – begäran härom till Corpura på nedan angivna adress. Till samma adress kan du begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.