Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Fluicell AB (publ) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av units om cirka 30 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Vid fullt utnyttjande av det maximala antalet teckningsoptioner som kan emitteras i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 24,5 – 47,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att accelerera utveckling av Bolagets läkemedelskandidat inom sjukdomsområdet typ 1-diabetes. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår till totalt cirka 24,5 MSEK, motsvarande totalt cirka 81,7 procent av Företrädesemissionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 15 – 29 januari 2024.

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Nosa Plugs AB (”NOSA” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad emission av units av om cirka 20 MSEK före emissionskostnader (den ”Riktade Emissionen”) till ett begränsat antal svenska investerare bestående av family offices, investeringsbolag och kvalificerade privatinvesterare. Den Riktade Emissionen förutsätter bolagsstämmans efterföljande godkännande. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 20 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, och Bolaget kan tillföras ytterligare högst cirka 13 MSEK vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna, före avdrag för emissionskostnader.

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Medimi AB (”Medimi” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsåtaganden från styrelse, ledning och nuvarande aktieägare om cirka 1,7 MSEK samt emissionsgarantier om cirka 9,2 MSEK. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 23 november till 7 december 2023.

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Cyxone AB (”Cyxone” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser samt garantiåtaganden om cirka 20 MSEK från personer i Bolagets ledning och styrelse samt externa investerare motsvarande cirka 55 procent av Företrädesemissionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 7 – 21 november 2023.

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

OptiCept Technologies AB (”OptiCept” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad emission av units om cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader (den ”Riktade Emissionen”) till ett begränsat antal svenska investerare bestående av family offices, investeringsbolag och kvalificerade privatinvesterare. Den Riktade Emissionen förutsätter bolagsstämmans efterföljande godkännande. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 26,1 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, och Bolaget kan tillföras ytterligare högst cirka 28,6 MSEK vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna, före avdrag för emissionskostnader.

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Risk Intelligence A/S (”Risk Intelligence” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsåtagande från styrelse, ledning, nuvarande och nya aktieägare om cirka 8,95 MSEK och emissionsgarantier om cirka 13,26 MSEK, motsvarande cirka 75,2 procent av Företrädesemissionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 11 – 24 oktober 2023.

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) (”Clean Industry Solutions” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit emissionsgarantier om cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av Företrädesemissionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 12 – 26 september 2023.

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Dicot AB (publ) (”Dicot” eller ”Bolaget”) meddelade nyligen utfallet gällande utnyttjandet av Bolagets teckningsoptioner av serie TO4. Teckningsperioden för TO4 avslutades den 15 juni 2023 och teckningsoptionerna utnyttjades till totalt cirka 83,3 procent. Dicot tillförs därmed cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader. Likviden från teckningsoptionerna avses primärt användas för att finansiera Bolagets kliniska fas 1-studie med läkemedelskandidaten LIB-01 som är planerad att starta i augusti, samt parallellt förbereda inför Bolagets kliniska fas-2 studie.

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

LL Lucky Games AB (”Bolaget”) kommunicerade den 30 maj 2023 att man ingått ett låneavtal motsvarande cirka 42 MSEK med Bolagets största aktieägare NCTK Holdings International Limited. Kapitaltillskottet möjliggör snabb expansion och etableringen av ett dotterbolag i Taiwan för att främja plattforms- och integrationsutvecklingen. Omfattande investeringar görs för att skapa ett spelbolag med global närvaro och lånet ska säkerställa Bolagets långsiktiga likviditet.

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

FSport AB (publ) (”FSport” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission om cirka 7,5 MSEK. Teckningsperioden avslutades den 25 maj 2023 och företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 97 procent. FSport tillförs därmed cirka 7,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att finansiera marknadsföring utav spelprodukter samt expansion av Bolagets distribution och kommersiella räckvidd genom spelportaler på befintliga och nya marknader.