Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

LifeClean International AB (publ) (”LifeClean” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad emission av aktier om cirka 32,3 MSEK. Tecknarna utgörs av ett antal befintliga aktieägare, institutionella investerare och family offices. En del av den riktade emissionen genomförs till tre av Bolagets styrelseledamöter, samt Bolagets större aktieägare Varakani AB och Jula Miljö & Energi AB, och förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma. 3,0 MSEK av den riktade emissionen genomförs genom kvittning av fordran. Nettolikviden från den riktade emissionen avses användas till att säkerställa leverans av pågående kundprojekt och öka antalet affärer inom samtliga affärsvertikaler; PFAS, Agriculture och Healthcare.

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Styrelsen för Dicot Pharma AB (”Dicot” eller ”Bolaget”) har meddelat sin avsikt att besluta om en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, motsvarande cirka 125 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från de största ägarna, bland annat Bertil Lindkvist, Tor Finans AB och Torsten Söderberg privat och via bolag, samt från Bolagets grundare Jarl Wikberg och samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare om sammanlagt cirka 17,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 14,0 procent av Företrädesemissionen. Ett mindre antal externa investerare har lämnat garantiåtaganden som sammanlagt uppgår till cirka 63,8 miljoner kronor, motsvarande cirka 51,0 procent. Följaktligen är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 65,0 procent.

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Adventure Box Technology AB (publ) (”Adventure Box” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission om cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit garantiåtaganden om totalt cirka 13,1 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsvolymen i Företrädesemissionen. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att säkerställa den långsiktiga driften av Bolagets verksamhet och utveckling.

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Acuvi AB (”Acuvi” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om cirka 27,8 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löpte till och med den 20 juni 2024. 2 615 530 aktier tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 122 procent av Företrädesemissionen.

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Acuvi AB (”Acuvi” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av aktier om cirka 27,8 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 5,1 MSEK samt avsiktsförklaringar från bland andra Handelsbanken Fonder som tillsammans uppgår till 8,8 MSEK. Bolaget har även erhållit vederlagsfria garantiåtaganden om cirka 22,2 MSEK. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till 100 procent. Vidare avser styrelsen, villkorat av beslut vid årsstämman den 22 maj 2024 om emissionsbemyndigande, att med stöd av bemyndigandet besluta om en riktad nyemission om cirka 22,3 MSEK till ShapeQ GmbH. Företrädesemissionen, tillsammans med den Riktade Emissionen tillför Bolaget totalt cirka 50,1 MSEK. Emissionslikviden från emissionerna ska bland annat finansiera försäljnings- och marknadsföringsinsatser för accelererad expansion av Bolagets verksamhet samt stärka Bolagets finansiella ställning. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 5 – 20 juni 2024.

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

ZignSec AB (publ) (”ZignSec” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för teknikutveckling, sälj och marknadsföring samt rörelsekapital för nya kundprojekt. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår till totalt cirka 21,5 MSEK, motsvarande totalt cirka 75 procent av Företrädesemissionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 17 – 31 maj 2024.

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Fluicell AB (publ) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av units om cirka 30 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Vid fullt utnyttjande av det maximala antalet teckningsoptioner som kan emitteras i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 24,5 – 47,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att accelerera utveckling av Bolagets läkemedelskandidat inom sjukdomsområdet typ 1-diabetes. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår till totalt cirka 24,5 MSEK, motsvarande totalt cirka 81,7 procent av Företrädesemissionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 15 – 29 januari 2024.

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Nosa Plugs AB (”NOSA” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad emission av units av om cirka 20 MSEK före emissionskostnader (den ”Riktade Emissionen”) till ett begränsat antal svenska investerare bestående av family offices, investeringsbolag och kvalificerade privatinvesterare. Den Riktade Emissionen förutsätter bolagsstämmans efterföljande godkännande. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 20 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, och Bolaget kan tillföras ytterligare högst cirka 13 MSEK vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna, före avdrag för emissionskostnader.

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Medimi AB (”Medimi” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsåtaganden från styrelse, ledning och nuvarande aktieägare om cirka 1,7 MSEK samt emissionsgarantier om cirka 9,2 MSEK. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 23 november till 7 december 2023.

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Cyxone AB (”Cyxone” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser samt garantiåtaganden om cirka 20 MSEK från personer i Bolagets ledning och styrelse samt externa investerare motsvarande cirka 55 procent av Företrädesemissionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 7 – 21 november 2023.