Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Styrelsen för Dicot Pharma AB ("Dicot" eller "Bolaget") har meddelat sin avsikt att besluta om en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, motsvarande cirka 125 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från de största ägarna, bland annat Bertil Lindkvist, Tor Finans AB och Torsten Söderberg privat och via bolag, samt från Bolagets grundare Jarl Wikberg och samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare om sammanlagt cirka 17,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 14,0 procent av Företrädesemissionen. Ett mindre antal externa investerare har lämnat garantiåtaganden som sammanlagt uppgår till cirka 63,8 miljoner kronor, motsvarande cirka 51,0 procent. Följaktligen är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 65,0 procent.

Dicots fullständiga pressmeddelande finner du här.

Bakgrund och motiv
Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 för att behandla erektionssvikt och tidig utlösning hos män, vilket är vanligt förekommande över hela världen. Studier visar att mer än hälften av alla män över 40 år drabbas av erektionssvikt i någon grad. Bolagets målsättning med LIB-01 är att skapa en helt ny generation potensläkemedel som överträffar dagens tillgängliga preparat; med längre verkningstid, färre biverkningar och en differentierad verkningsmekanism. Ett läkemedel där effekten sitter i under lång tid skulle innebära stora fördelar. De drabbade slipper planera sitt sexliv, vilket ger ett mer normalt vardagsliv och höjer livskvalitén.

"LIB-01, med sin unika verkningstid, utlovar ett paradigmskifte för behandling av erektil dysfunktion. Det är den första revolutionerande molekylen som kommit inom området sedan Viagra", kommenterar den världsledande medicinska experten inom erektil dysfunktion, Dr Harin Padma-Nathan.

Dicot har tagit viktiga steg i utvecklandet av LIB-01. Under 2024 har Bolaget avslutat sin kliniska fas 1-studie med mycket positiva resultat som visar att LIB-01 har en god säkerhetsprofil. Utöver detta kunde en effektsignal utläsas där deltagare rapporterat en förbättrad erektionsförmåga som i vissa fall kvarstod 28 dagar efter första dos. Parallellt med detta har Bolaget gjort betydande förberedelser inför en stundande klinisk fas 2a-studie såsom genomfört GMP-tillverkning av studieläkemedlet. Bolaget avser att starta klinisk fas 2a-studie under fjärde kvartalet 2024.

Bolaget planerar nu för en företrädesemission av units i syfte att genomföra den kliniska fas 2a-studien. Bolaget avser också att påbörja förberedelser för klinisk fas 2b-studie parallellt. Detta följer Bolagets affärsstrategi att utveckla LIB-01 i egen regi fram till och med fas 2a-studier. Dicots ambition är att inför kommande kliniska faser ingå samarbeten med andra etablerade läkemedelsbolag för att finansiera, vidareutveckla och lansera LIB-01 på världsmarknaden.

Emissionslikviden efter avdrag för emissionskostnader är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter:

  • Genomförande av klinisk fas 2a-studie, samt förberedelser inför klinisk fas 2b-studie.
  • Övrig R&D samt uppskalning av tillverkningsprocessen.
  • Prekliniska studier för utveckling av nya indikationer.
  • Affärsutveckling, patent, kvalitets- och regulatoriska processer mm.
  • Bolagsstyrning och ledning (inkl. legal, IT, försäkring, marknadsplats, personal, styrelse mm).

Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början. Prospektet och anmälningssedel kommer då finnas på Dicots hemsida www.dicotpharma.com samt på Carnegie Investment Banks hemsida www.carnegie.se, Corpura Fondkommissions hemsida www.corpura.se och Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

Om Dicot
Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 5 700 aktieägare. För mer information se www.dicotpharma.com.

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner tillsammans med Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) i samband med den planerade Företrädesemissionen.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Alexander Kangas
Telefon: +46(0)72-252 34 51
E-mail: alexander.kangas@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »