Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Nosa Plugs AB (”NOSA” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad emission av units av om cirka 20 MSEK före emissionskostnader (den ”Riktade Emissionen”) till ett begränsat antal svenska investerare bestående av family offices, investeringsbolag och kvalificerade privatinvesterare. Den Riktade Emissionen förutsätter bolagsstämmans efterföljande godkännande. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 20 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, och Bolaget kan tillföras ytterligare högst cirka 13 MSEK vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna, före avdrag för emissionskostnader.

NOSAs fullständiga pressmeddelande finner du här.

Bakgrund och Motiv
Som tidigare kommunicerat har NOSA fortskridit i processen gällande ett nytt potentiellt verksamhetsben, nämligen NOSA Drug Delivery; slow-release av läkemedel via näsan. Teknologin bygger på Bolagets redan beprövade metod för avgivning utav oljor via luktbulben, vilket också är den teknologi som ligger till grund för Bolagets befintliga produktsortiment. NOSA har under hösten genomfört produktionstester och vill nu accelerera satsningen på det nya verksamhetsbenet. Bolaget ämnar därför att ta in kapital för att kunna investera i fortsatta tester i syfte att nå proof of concept och därefter initiera kliniska studier för att verifiera lösningen med oberoende institut. Kapitalet används också för investeringar för att utöka Bolagets produktionsanläggningar.
I samband med den Riktade Emissionen har Bolagets styrelse valt att medverka i emissionen om ett belopp om cirka 1,6 MSEK dock utan någon rabatt för att på så sätt signalera sin starka tilltro gentemot Bolaget.

VD Adrian Liljefors kommenterar:
”Vi är givetvis oerhört glada över detta stora intresse i samband med den riktade emissionen och är stolta över att ha lyckats ta in kapital på den rådande tuffa marknaden. Det visar att tron på bolaget är stor och att det är många som ser den stora potentialen i Nosa. Tillskottet av kapital kommer möjliggöra en satsning på NOSA Drug Delivery – ett verksamhetsben som vi hoppas kommer kunna revolutionera hur man ger läkemedel i framtiden. Tillskottet av kapital kommer även gagna vår befintliga produktion då kapaciteten ökar och därmed bättre kan tillgodose den stora efterfrågan vi ser på våra produkter”

Kort om Nosa Plugs AB
NOSA Plugs AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag som sedan 2023/03/16 är noterat på Nasdaq First North Growth Market under ticker "NOSA". FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

NOSAs pressmeddelanden finns tillgängliga på https://nosaplugs.com/sv/investerare/

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Christopher Sebök
Telefon: +46(0)72- 995 43 97
E-mail: christopher.sebok@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Gabathers företrädesemission om cirka 12,9 MSEK

Läs mer »