Corpura AB är finansiell rådgivare åt Hemcheck Sweden AB (publ) inför notering på Nasdaq First North

Nyheter från Corpura

Kort om Hemcheck
En stor del av alla medicinska beslut inom sjukvården grundar sig på laboratorieanalys av blodprover. Felaktiga eller uteblivna provsvar kan leda till felaktiga medicinska beslut med stora konsekvenser för patienter och i värsta fall stort lidande eller död. Varje år uteblir cirka 45 miljoner provsvar globalt på grund av hemolys, vilket innebär att röda blodkroppar spricker i blodprovröret. Att blodprov har hemolyserats och därmed inte lämpar sig för analys är den vanligaste orsaken till att provsvar inte ges till behandlande läkare runt om i världen. I dagsläget upptäcks inte hemolys förrän blodprovet är på laboratoriet för analys, vilket medför förseningar i att ställa korrekt diagnos och ett ökat lidande för patienten och ökade kostnader för sjukhuset. Bolaget beräknar att enbart akutsjukvården i USA skulle kunna sänka sina kostnader för hemolys med cirka 100 MEUR per år genom att använda Bolagets patenterade produkt HELGETM. Med en vision att eliminera problemet hemolys grundades Hemcheck 2010 av Mathias Karlsson, disputerad läkare, och Hjalmar Didrikson, medgrundare till investmentbolaget Alfvén & Didrikson AB och med bakgrund från bland annat EQT.

Hemchecks verksamhet bygger på engångstestet HELGETM, som säkerställer att de flesta hemolyserade blodprover upptäcks inom 30 sekunder i samband med blodprovtagningen (så kallad point-of-care). Provet kan därmed omedelbart tas om, tills ett korrekt prov är erhållet och kan sändas till laboratoriet. Bolaget utvecklar en ny digital avläsare, READYTM, som möjliggör digital och förenklad avläsning av HELGETM. Bolagets plan är att så snart möjligt skala upp produktionen av Bolagets produktkoncept, bestående av HELGETM och READYTM. Dessa två komponenter kommer att introduceras till de stora kundgrupperna som ett produktkoncept. Genom de planerade investeringarna i produktionsuppskalning kommer tillverkningskostnaden för HELGETM vid storskalig, automatiserad produktion att kunna hållas låg.

Hemchecks vd kommenterar
– Att blodprov blir förstörda av hemolys och därmed inte lämpar sig för analys är den vanligaste orsaken till att provsvar inte ges till behandlande läkare runt om i världen.

I dagsläget upptäcks inte hemolys förrän provet är analyserat på laboratoriet, med stora kostnader, väntetider och risker för patienter som följd. Vi har sedan bolaget grundades arbetat med målsättningen att erbjuda en intuitiv produkt som på minimal tid hjälper sjukvården att ge sina patienter en snabb och säker vård, säger Hemchecks vd Annelie Brolinson.

Vi närmar oss nu en marknadsintroduk- tion av vårt produktkoncept, HELGETM och READYTM, vilket känns mycket spännande. En av de kundgrupper vi kommer att foku- sera på är akutmottagningar, särskilt med fokus på de tester där konsekvensen av ett felaktigt blodprov kan vara förödande för patienten. hemChecks potentiella marknad är global och HELGETM är användbar i de flesta situationer där blodprovtagning sker.

Under 2016 har omfattande användartester av HELGETM initierats med syfte att dokumentera produktens användarvänlighet och prestanda. Detta arbete kommer att fortsätta under 2017 och successivt inkludera även den digitala avläsaren READYTM. Under 2017 avser bolaget att färdigställa produktkonceptet bestående av HELGETM och READYTM för CE-märkning.

Teckningsåtaganden
Hemcheck har erhållit teckningsåtaganden om nästan 15 MSEK, motsvarande cirka 53,2 procent av den initiala emissionslikviden. Teckningsåtagandena är inte säkerställda. Teckningsåtagarna är garanterade full tilldelning i Nyemissionen. Se nedan beskrivning av de två största teckningsåtagarna:

  • LMK Forward AB är ett helägt dotterbolag till LMK Industri, ett nordiskt privatägt investmentbolag med investeringar i ett flertal bolag. LMK Forward har åtagit sig att teckna units för cirka 3,2 MSEK i nyemissionen och äger, per den 31 december 2016, 6,3 % av rösterna och kapitalet i Bolaget.
  • SHL Group är en strategisk viktig teckningsåtagare i nyemissionen. SHL Group utvecklar och producerar produkter för injektion och inhalation av läkemedel. Med verksamhet i Taiwan, Kina, Sverige och USA är SHL Group världens största leverantör av autoinjektorer. Bland deras kunder finns världens största läkemedels- och bioteknikbolag. SHL Group bildades 1989 och har idag totalt drygt 3 200 medarbetare. SHL Group har åtagit sig att teckna units för 3 MSEK i nyemissionen.

Erbjudandet i sammandrag
Värdering: cirka 35 MSEK (före nyemissionen) Teckningstid: 18 januari 2017 – 3 februari 2017

Teckningspost: 1 000 units. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO 1.

Teckningskurs: 6 SEK per unit, vilket motsvarar
6 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej. En teckningsoption ger rätt till teckning av en ny aktie till lösenpriset 6 SEK per aktie under perioden 29 januari 2018 – 9 februari 2018.

Emissionsvolym: Hemcheck tillförs, före avdrag för emissionskostnader, 28,2 MSEK vid full teckning i nyemissionen och ytterligare 28,2 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna.

Teckningsåtaganden: Hemcheck har erhållit teckningsåtaganden om cirka 15 MSEK, motsvarande cirka 53,2 procent av den initiala emissionslikviden.

Övertilldelningsemissionen: Vid överteckning kan en övertilldelningsemission användas om upp till 1,98 MSEK och ytterligare 1,98 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna.

Marknadsplats: Bolaget avser att ansöka om upptagande av Bolagets aktier och teckningsoptioner till handel på First North. Förutsatt marknadsplatsens godkännande beräknas första dag för handel för Bolagets aktie och teckningsoption på First North bli den 10 mars 2017.

Hänvisning till prospekt
Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till hemChecks prospekt och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investe- ringsbeslut. Varje beslut att investera i hemCheck bör grunda sig på en bedömning av innehållet i prospektet i dess helhet.

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »