Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission om cirka 10 MSEK samt vid säkerställandet av lösen av teckningsoptioner om cirka 5,1 MSEK

Invajo Technologies AB (”Bolaget”) genomförde nyligen en riktad emission till välrenommerade investerare genom en accelerad bookbuilding process om cirka 10 MSEK. Bolaget säkerställde samtidigt även teckningsoptionerna av serie 2020/2021, som emitterades under Q4 2020, genom teckningsförbindelser och garantiåtagande om sammanlagt cirka 5,1 MSEK. Genom den riktade emissionen och säkerställandet av teckningsoptionerna av serie 2020/2021 har Bolaget därmed rörelsekapital för de nästkommande 18 månaderna.

Tecknarna i den riktade emissionen omfattar ett antal, både befintliga och nya, välrenommerade svenska investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen bland kvalificerade investerare och att på samma gång genomföra en kapitalanskaffning på ett tidseffektivt sätt.

Teckningskursen uppgick till 4,78 SEK och motsvarade en rabatt om 1,5 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga aktiekursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market de tio (10) senaste handelsdagarna innan emissionen.

”Vi existerar för att hjälpa arrangörer och mötesdeltagare i hela världen med deras utmaningar och att förbättra de digitala flödena. Att Invajo Technologies genom denna lyckade emission nu har säkrat finansieringen för att leverera på affärsplanen, kan inte tolkas som något annat än ett styrkebesked för bolaget. Jag är väldigt imponerad över hur teamet har hanterat de senaste veckornas förändringar och som nytillträdd VD har jag blivit välkomnad på bästa möjliga sätt. Jag vill också tacka styrelsen samt våra aktieägare – såväl befintliga som nya – för förtroendet. Vi på Invajo är ödmjuka men exalterade inför framtiden’’ kommenterar Love Carlson, tillförordnad VD.

Om Invajo
Invajo erbjuder unika tjänster för effektiv och smidig digital hantering av bokningar, inbjudningar och events. Vi hanterar hela flödet åt våra kunder och detta oavsett om det gäller ett digitalt eller fysiskt arrangemang. Våra tjänster används av alltifrån stora internationella företag till enskilda individer och vi finns tillgängliga globalt.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen.

För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Carl Kindal, telefon 0735-01 58 58
carl.kindal@corpura.se