Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Aptahem ABs 80 % säkerställda företrädesemission av units om cirka 32,3 MSEK

Nyheter från Corpura.

Aptahem ABs (”Bolaget”) styrelse beslutade den 9 september 2020, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, om att genomföra en företrädesemission av units om cirka 32,3 MSEK med påkopplade teckningsoptioner. Varje unit består av tre (3) nya aktier, två (2) teckningsoptioner om serie TO5 och en (1) teckningsoption av serie TO6. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 5 tillförs Aptahem ytterligare cirka 16,8–24 MSEK och vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 6 tillförs Aptahem ytterligare cirka 9,6–13,2 MSEK. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 3 MSEK från Bolagets huvudägare samt en emissionsgaranti om cirka 22,9 MSEK, motsvarande cirka 80 % av företrädesemissionen.

Företrädesemissionen möjliggör för Bolaget, med en uppdaterad utvecklingsplan, att ta Apta-1 till kliniska studier i människa inom ett kliniskt utsatt område där effektiva behandlingar saknas. Verksamhetens aktiviteter sker med vissa beroenden emellan olika områden. Tillverkning av Apta-1-substans som ska användas vid GLP-toxikologisstudierna är den främsta prioriteten i den uppdaterade utvecklingsplanen. Parallellt med detta kommer även processutveckling fortsätta, då teknisk utveckling av produktionen, processer och analytiska metoder är av högsta vikt. GLP-toxikologistudier i två djurslag med Apta-1 ska genomföras samt regulatorisk dokumentation ska sammanställas efter att prekliniskt program avslutats. Under tiden kommer GMP-substanstillverkning att ske samt ett formuleringsarbete att genomföras inför klinikstart. Bolaget har för avsikt att planera, förbereda och genomföra myndighetsinteraktioner med europeiska/amerikanska läkemedelsmyndigheterna EMA/FDA. Detta för att ta del av myndigheternas krav, verifiera pre-klinisk dokumentation och förankra design av kliniska studier. Därtill planeras Företrädesemissionen finansiera vidare utveckling av befintliga projekt samt övriga rörelsekapitalförstärkning för att öka uthållighet i Bolaget.

Teckningsperioden i Aptahem AB är planerad från 7 oktober till 23 oktober 2020.

Kort om Aptahem AB
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »