Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Aptahem AB:s fulltecknade företrädesemission om ca 23,4 MSEK, bestående av aktier och teckningsoptioner

Nyheter från Corpura

Den 9 oktober 2017 avslutades teckningstiden i Aptahem AB:s företrädesemission om 23,4 MSEK som blev fulltecknad. Garantiåtagandena behövdes därmed inte tas i anspråk. Aptahem AB tillförs därmed totalt cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen tecknades till ca 67% med företrädesrätt och ca 33% utan företrädesrätt. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Aptahem AB i två steg ytterligare mellan cirka 21 MSEK och cirka 36 MSEK före emissions- kostnader.

Aptahems VD Mikael Lindstam kommenterar
– Det är med stor glädje vi nu konstaterar det förtroende som nya och gamla aktieägare visat i Aptahem resulterat i en fulltecknad emission. Vi tar detta förtroende med oss nu när vi kan köra på enligt framlagd plan.

Kort om Aptahem AB
Aptahem AB (AktieTorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läke- medel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjuk- domsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utförett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »