Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med MedicPen AB:s fulltecknade företrädesemission om ca 28 MSEK

Nyheter från Corpura

Den 18 oktober 2017 avslutades teckningstiden i MedicPen AB:s företrädesemission om 28 MSEK som blev fulltecknad. Garantiåtagandena behövdes därmed inte tas i anspråk. MedicPen AB tillförs därmed totalt cirka 28 MSEK före emissionskostnader. Emissionen tecknades till ca 77% med företrädesrätt och ca 23% utan företrädesrätt. Vid fullt utnyttjande av TO 4 tillförs MedicPen AB ytterligare mellan cirka 11,7 MSEK och cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader.

MedicPen AB:s vd Fredrik Westman kommenterar
– Det är fantastiskt skönt att emissionen blev fulltecknad så att MedicPen kan få arbetsro och på allvar ta nästa steg, framför allt slutföra utvecklingsarbetet av Medimi®Smart, utöka marknadsin- satserna i Danmark och efter årsskiftet börja förberedelserna för att introducera Medimi®Smart i fler länder. Det är med oerhörd tacksamhet vi konstaterar att så många gamla och nya aktieägare tror på bolaget. Styrelsen och vi som arbetar operativt i bolaget kommer att göra vårt yttersta för att förvalta det förtroendet väl.

Kort om MedicPen AB
MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma.

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »