Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med MedicPen ABs (publ) 80 % garanterade företrädesemission om cirka 30 MSEK för ökat fokus på produktion, marknadsföring och försäljning

Nyheter från Corpura.

MedicPen AB (”Bolaget”) har erhållit teckningsförbindelser om ca 0,2 MSEK och emissionsgarantier om cirka 23,8 MSEK, motsvarande totalt 80 % av företrädesemissionen. Företrädesemissionen möjliggör för Bolaget att fortsätta utveckla och öka produktionen av Medimi®Smart samt utöka fokus på marknadsföring och försäljning.

Teckningsperioden i MedicPen AB är planerad från 9 oktober till 25 oktober 2019.

Kommentar från bolagets VD, Fredrik Westman
Efter att ha byggt en solid grund törs jag hävda att MedicPen har mycket goda förutsättningar att sälja Medimi®Smart och vårt medicinhanteringssystem och därmed generera ett visst kassaflöde under 2020.

Vi anser att vi lyckosamt har genomfört testprojektet i TIM-kommunerna på Nordjylland i Danmark där Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet testats sedan början av 2018. Vi har med det projektet kunnat visa att det är möjligt för kommuner att lyfta ut medicinhanteringen och möjliggöra för omsorgsgivare att ägna sig åt andra mer väsentliga uppgifter.

Med kapitalet som vi avser att ta in i nyemissionen kommer vi att fortsätta bygga på den solida grund som lagts de senaste åren. Fokus kommer såklart att ligga på försäljning av nuvarande version av Medimi®Smart, men vi kommer att starta arbetet med att ta fram ett koncept för nästa generation dispenser. Vi har kalkylerat en förhållandevis stor summa för produktion då vi räknar med beställningar av Medimi®Smart, framför allt från danska kommuner. Vårt fokus på försäljning innebär att merparten av pengarna kommer att användas till en ökad marknadsnärvaro i framför allt Danmark och Sverige. En ökad marknadsnärvaro och försäljning innebär att det uppstår behov av fler funktioner i MedicPen i syfte att hantera kvalitetssystem och support.

Vår förhoppning är att Du, liksom vi i MedicPen, vill bidra till att bolaget blir en viktig aktör i den pågående digitaliseringen av medicinhanteringen. Vi kommer att kämpa hårt för att uppnå den målsättningen.

Kort om MedicPen AB
MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »