Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Toleranzia ABs (publ) 100 % säkerställda företrädesemission av units om cirka 18,6 MSEK inför slutförandet av preklinisk utveckling av bolagets läkemedelskandidat

Nyheter från Corpura.

Toleranzia ABs (”Bolaget”) styrelse beslutade den 4 oktober om att genomföre en företrädesemission av units om cirka 18,6 MSEK med påkopplade teckningsoptioner som kan ge Bolaget ytterligare cirka 7,5 – 9,3 MSEK. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK, motsvarande 27,1%, från Bolagets nuvarande aktieägare, styrelseledamöter och ledning samt en emissionsgaranti om cirka 13,6 MSEK, motsvarande totalt 100 % av företrädesemissionen. Företrädesemissionen möjliggör bland annat för Bolaget att skala upp tillverkningen av läkemedelskandidaten TOL2, förbereda kandidaten för klinisk fas I/IIa samt för val och inledande preklinisk utveckling av en ny läkemedelskandidat mot en ny indikation, TOL3.

Teckningsperioden i Toleranzia AB är planerad från 23 oktober till 8 november 2019.

Kommentar från bolagets VD, Charlotte Fribert
– ”Vi är mycket glada att det prekliniska arbetet som genomförts hittills under året löpt på framgångsrikt, med två preliminära toxikologiska studier inom vilka TOL2 uppvisat goda egenskaper avseende säkerhet och tolererbarhet samt en framgångsrik uppskalning av produktionen tillsammans med Testa Center i Uppsala. Med intäkterna från företrädesemissionen får vi nu mycket goda resurser för att tillsammans med vår kontraktstillverkare 3P etablera en industriell tillverkningsprocess för produktion av TOL2 fram till och med kliniska studier. Emissionen ger oss också resurser att förbereda och planera inför klinisk fas I/IIa-prövning av TOL2 i patienter med myastenia gravis, samt att välja och inleda utvecklingsarbete av en ny läkemedelskandidat inom ytterligare en autoimmun sjukdom med ett stort medicinskt behov och en attraktiv marknadspotential”

Kort om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. TOL2 har erhållit särläkemedelsstatus från både FDA i USA och EMA i Europa. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »