Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Aptahems företrädesemission om cirka 25 MSEK

Aptahem AB (publ) (”Aptahem” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission om cirka 25,2 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 32,8 procent och Bolaget tillfördes därmed cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen genomfördes i syfte att ta Bolagets läkemedelskandidat Apta-1 genom kliniska studier i människa.

Bakgrund och motiv
Aptahem är ett bioteknikbolag vars huvudsakliga affärsmodell är att prekliniskt och kliniskt utveckla aptamer-baserade läkemedelskandidater för behandlingar av livshotande, akuta tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat är läkemedelskandidaten Apta-1 som utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra den inflammatoriska responsen och därmed motverka uppkomsten av de organ- och vävnadsskador som bland annat leder till den mycket höga dödligheten hos sepsispatienter.
 
Aptahems prekliniska studier med läkemedelskandidaten Apta-1 har visat lovande resultat samt en hög säkerhetsprofil. Följaktligen har Bolaget erhållit regulatoriskt godkännande för att få starta klinisk fas 1-studie, bestående av två delar: fas 1a respektive 1b. Företrädesemissionen genomfördes i syfte att ta Bolagets läkemedelskandidat Apta-1 genom kliniska studier i människa inom ett kliniskt utsatt område där effektiva behandlingar saknas.
 
Kort om Aptahem
Aptahem är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.
 
För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
info@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »