Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Hemcheck Sweden ABs företrädesemission om cirka 15,4 MSEK

Hemcheck Sweden AB (”Hemcheck” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission som tecknades till cirka 49 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget erhöll teckningsåtaganden från styrelse, ledning och befintliga aktieägare om cirka 1,4 MSEK, samt garantiåtaganden från en kvalificerad investerare om cirka 1,7 MSEK.

Bolaget har byggt upp sin distributörsbas och har i nuläget distributörer i över 10 länder, ett ökande antal kunder och stort intresse från marknaden, både avseende befintliga produkter och produkter under utveckling. Detta har skett trots pandemin som tidigare begränsat Bolagets kommersialiseringsaktiviteter. Emissionslikviden möjliggör fortsatt expansion både på den svenska marknaden och internationellt samt ytterligare produktutveckling.

Kort om Hemcheck
Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Bolagets företrädesemission.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Alexander Kangas
Telefon: +46(0)72-252 34 51
E-mail: alexander.kangas@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Gabathers företrädesemission om cirka 12,9 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots övertecknade företrädesemission som tecknades till cirka 110 %

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade sole bookrunner i samband med Acuvis två riktade emissioner om totalt cirka 11 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Dicots företrädesemission av units om cirka 54,8 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Aptahems företrädesemission om cirka 25 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Cline Scientifics företrädesemission om cirka 17 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med C-Greens spridningsemission om cirka 23 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Scout Gaming Group AB:s övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission om cirka 23 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med DanCann Pharmas planerade företrädesemission om cirka 41 MSEK

Läs mer »