Corpura Fondkommission agerade sole bookrunner i samband med Acuvis två riktade emissioner om totalt cirka 11 MSEK

Acuvi AB (”Acuvi” eller ”Bolaget”) har genomfört två riktade emissioner om totalt cirka 11 MSEK genom ett accelerat bookbuilding-förfarande. Bägge emissionerna fulltecknades och Bolaget tillförs därmed cirka 9 MSEK direkt och ytterligare cirka 2 MSEK om bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om emission till styrelseordförande Adam Dahlberg.

Syftet med de riktade emissionerna är att möjliggöra kontant betalning av tilläggsköpeskilling om 1 MUSD i enlighet med villkoren i överlåtelseavtalet avseende TPA Motion LLC och för att samtidigt inte påverka Bolagets nuvarande likvida medel.
 
Acuvi offentliggjorde nyligen preliminär finansiell information som visar att koncernens intäkter uppgick till 56 MSEK under Q4 2022. Under samma period uppgick EBITDA till 13 MSEK, motsvarande en marginal på cirka 23 procent.
 
Acuvis fullständiga pressmeddelanden finner du här.

Kort om Acuvi AB
Acuvi AB utvecklar och levererar högteknologiska lösningar för många applikationer med allt högre krav på precision och miniatyrisering. Bolagets mål är att genom lönsam organisk tillväxt i kombination med förvärv inom kompletterande geografier eller marknadssegment bygga en global ledare inom området. Acuvi har idag omkring 500 kunder till vilka bolagen i gruppen levererar unika komponenter och system. Bolagets produkter är också under utveckling för att integreras i massvolymapplikationer. I dessa applikationer verkar Acuvi genom samarbeten och utlicensiering.
 
Acuvis verksamhet bedrivs idag i tre huvudsakliga dotterbolag – PiezoMotor, Sensapex och TPA Motion – alla välkända varumärken på bolagens respektive marknader. PiezoMotor är baserat i Uppsala, Sensapex i Uleåborg, Finland och TPA Motion i Charlotte, USA.
 
Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ACUVI).
 
www.acuvi.com
 
Corpura Fondkommission AB agerade sole bookrunner i samband med de riktade emissionerna.
 
För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Carl Kindal
Telefon: +46(0)73-501 58 58
E-mail: carl.kindal@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »