Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Biofrigas Sweden AB (”Biofrigas” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från styrelseledamöter och ledande befattningshavare som sammantaget uppgår till cirka 0,6 MSEK, motsvarande cirka 2,4 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även erhållit avsiktsförklaringar från större aktieägare i Bolaget som sammantaget uppgår till cirka 1,3 MSEK, motsvarande cirka 5,3 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna samt avsiktsförklaringarna till cirka 1,9 MSEK, motsvarande cirka 7,7 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit en vederlagsfri toppgaranti från Almi Invest Fond SI AB om högst cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 6,1 procent av Företrädesemissionen. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas för att finansiera Biofrigas kommersiella omställning. Bolaget har även blivit beviljade ett villkorat lån om 2,0 MSEK från Almi Företagspartner Väst AB (”Almi”). Lånet utbetalas under förutsättning att lägsta föreslagen teckningsgrad i Företrädesemissionen uppfylls.

Bolagets fullständiga pressmeddelande om Företrädesemissionen finner du här. Pressmeddelandet om toppgarantin från Almi Invest Fond SI AB finner du här.

Bakgrund och motiv

Biofrigas är ett svenskt miljöteknikbolag som inriktar sig på teknologi för produktion av flytande biogas. Bolaget har implementerat sin egenutvecklade teknologi, i containerbaserade anläggningar, CryoSep som gör det möjligt för producenter så som lantbruk och livsmedelsindustrier att producera flytande biogas från sina organiska restströmmar. Den flytande biogasen som produceras genom CryoSep uppfyller kvalitetskraven för fordonsbränsle och med dess höga energitäthet lämpar den sig exempelvis för tunga fordon och fartyg. Utöver huvudprodukten, flytande biogas, skapar processen även flytande biogen koldioxid, en produkt med många användningsområden där den kan ersätta koldioxid med fossilt ursprung. För kunden kan således Biofrigas produkter leda till löpande nya intäkter, kostnadsbesparingar och ökat självförsörjande. Utöver nya affärsmässiga möjligheter, ges även tillgång till en rik energikälla som kan bidra till en framtid med netto-noll-utsläpp.

Bolaget har strategiskt skiftat fokus mot en kommersiell omställning, där drivkraften utgörs av en satsning på marknads- och försäljningsarbete samt intensifierade samarbeten med partners. Som ett led i kommande internationalisering har Bolaget även påbörjat en marknadssatsning mot den tyska marknaden som är nästa naturliga steg att ta, som komplement till den nordiska hemmamarknaden. Bakgrunden till den kommersiella satsningen är att Bolagets verksamhet förväntas gynnas av den växande efterfrågan på flytande biogas inom industrin och transportsektorn i kombination med de klimatinvesteringar, statliga bidrag och subventioner som genomförs inom området.

I december 2023 beslutade exempelvis riksdagen att förlänga och förstärka det statligt finansierade Klimatklivet med nya medel fram till 2028. Förstärkningen av Klimatklivet innebär konkreta fördelar för Bolagets kunder, som nu kan erhålla upp till 65% i investeringsstöd för Biofrigas anläggningar. Förväntningarna är att det utökade och förstärkta Klimatklivet kommer att bidra till ökad investeringsvilja under 2024. Samtidigt har intresset från transportsektorn och industrin ökat kraftigt, och användningen av flytande biogas har i Sverige konsekvent växt i 13 kvartal i rad. Den svenska självförsörjningsgraden är låg, kring 40% under 2022, vilket leder till betydande import av flytande biogas. Det ökade intresset motiveras av flera faktorer, särskilt den stigande tillverkningen av fordon som drivs av flytande biogas, såsom från ledande aktörer som Volvo och Scania. Denna utveckling markerar en positiv trend mot en mer hållbar och självförsörjande användning av flytande biogas inom industrin.Med tanke på att marknaden för flytande biogas uppnått en situation där konsumtionen överstiger den svenska produktionen, investeringsklimatet är gynnsamt med långsiktiga investerings- och produktionsstöd och att Bolagets produkter är väl anpassade för marknaden och att den första referensanläggningen snart kommer att installeras vill nu Bolaget förbereda sig för att kunna ta tillvara dessa samverkande faktorer. Målsättningarna för 2024 är nu att skapa försäljningstillväxt genom att:

  • Leverera och driftsätta Bolagets första kommersiella referensanläggning som är en förutsättning för att skapa förtroende och ökat intresse för Bolagets produkter,
  • Utnyttja de nu tillgängliga investeringsstöden för att etablera nya avsiktsförklaringar, leveransavtal och kommersiella avtal.

Bolaget bedömer att merparten av kostnaderna och investeringarna för grundutvecklingen av CryoSep-teknologin redan är tagna, men att Bolaget har ett fortsatt behov av kapital för att genomföra den kommersiella omställningen samt för att stärka Bolagets rörelsekapital för att finansiera verksamheten framåt.

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Carl Kindal 
Telefon: +46(0)73-501 58 58
E-mail: carl.kindal@corpura.se

Om Corpura Fondkommission AB


Vi erbjuder kapitalanskaffning, projektledning och finansiell rådgivning för snabbväxande bolag på eller utanför börsen. Genom vår mycket breda erfarenhet av corporate finance kan vi erbjuda högkvalitativa helhetslösningar utifrån kundens behov. För att varje kund ska få vår fulla uppmärksamhet väljer vi att genomföra ett fåtal kvalitativa transaktioner. Sedan vi grundades 2012 har vi etablerat ett stort nätverk av privata och institutionella investerare, vilket gör att vi kan attrahera rätt kapital utifrån kundens önskningar. Corpura Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm och Malmö. 

Stockholm: Artillerigatan 42, SE-114 45
Malmö: Börshuset, Skeppsbron 2, SE-211 20
info@corpura.se
www.corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »