Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission om cirka 23 MSEK

Clean Industry Solutions Holding Europe AB (”Clean Industry Solutions” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av units bestående av högst 15 313 792 aktier och högst 15 313 792 teckningsoptioner av serie TO1. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 23 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare maximalt cirka 45,9 MSEK före emissionskostnader. Clean Industry Solutions har erhållit teckningsåtagande om cirka 2 MSEK och emissionsgarantier om cirka 12,9 MSEK, motsvarande totalt cirka 65 procent av företrädesemissionen. Teckningsperioden påbörjas den 30 september 2022.

Clean Industry Solutions fullständiga pressmeddelande finner du här.
 
Motiv
Clean Industry Solutions har noterat ett ökat intresse för hållbara energilösningar, till stor del på grund av den övergång från gas till andra energikällor som för närvarande pågår i Europa. Bolaget anser att det förändrade energibehovet på marknaden, på grund av externa och miljömässiga faktorer, är till fördel för verksamheten. Den pågående övergången har reflekterats i en ökad volym av förfrågningar och beställningar för båda dotterbolagen, både för finansierade och kommersiella projekt, oavsett sektor och teknologi. Exempelvis fick SolarSpring nyligen ett andra EU-bidrag för implementering av sina ytmodifierade membranmaterial, medan Industrial Solar nyligen fick en order om 895 000 euro från Losan Pharma GmbH.
 
I syfte att generera mer resurser för affärsutveckling, tillväxt och rekryteringar har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra företrädesemissionen. Företrädesemissionen syftar till att stärka Bolagets finansiella ställning, möjliggöra nya projekt och bidra till en fortsatt tillväxt för dotterbolagen. Bolaget förväntar sig även att den stärkta finansiella ställningen, i kombination med en ökad efterfrågan, kommer att ha en positiv inverkan på diskussioner och förhandlingar med nuvarande och potentiella kunder.
 
Kort om Clean Industry Solutions
Clean Industry Solutions investerar i innovativa företag som tillhandahåller lösningar för en hållbar industri och en cirkulär ekonomi. De två helägda dotterbolagen, Industrial Solar GmbH och SolarSpring GmbH, erbjuder lösningar inom ren energi och rent vatten. Industrial Solar fokuserar på teknik och lösningar för ren energi inom industrisektorn. Genom att integrera förnybara energikällor i sina kunders energiförsörjning kan Industrial Solar minska kundernas utsläpp av växthusgaser och energikostnader. SolarSpring är en global expert inom membrandestillation som erbjuder innovativa lösningar och teknik för rening av avlopps- och dricksvatten.
 
Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.
 
För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Sebastian Balsom
Telefon: +46(0)70-389 48 88
E-mail: sebastian.balsom@corpura.se
 

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »