Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Cyxone AB ("Cyxone" eller "Bolaget") genomför en företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser samt garantiåtaganden om cirka 20 MSEK från personer i Bolagets ledning och styrelse samt externa investerare motsvarande cirka 55 procent av Företrädesemissionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 7 – 21 november 2023.

Cyxones fullständiga pressmeddelande finner du här.

Motiv
Cyxone är ett bioteknikföretag i klinisk fas, specialiserat på utveckling av nya behandlingar mot autoimmuna och autoinflammatoriska sjukdomar. Bolaget drivs av ledande personer inom läkemedel och bioteknik samt akademiker med lång erfarenhet och expertis inom immunterapi.

Bolagets produktportfölj består i nuläget av två substanser: Rabeximod och T20K. Rabeximod är en lösning med ny och unik verkningsmekanism samt en gynnsam säkerhetsprofil som i nuläget utvecklas för oralt bruk hos patienter med måttlig till svår aktiv ledgångsreumatism (RA) som befinner sig i klinisk fas 2. T20K är en lösning med ny och unik verkningsmekanism som i nuläget utvecklas för oralt bruk hos patienter med multipel skleros (MS) och som befinner sig i preklinisk fas. Verkningsmekanismen hos båda av Bolagets substanser, Rabeximod och T20K, möjliggör utveckling inom ytterligare indikationer, där Rabeximod bedöms kunna utvecklas mot andra autoimmuna sjukdomar och T20K bedöms kunna utvecklas mot indikationer inom CNS (centrala nervsystemet).

Rabeximod, en oral syntetisk DMARD i fas 2 med en ny verkningsmekanism som visat effekt på patienter med måttlig till svår ledgångsreumatism, är en ledande utmanare för att möta den ökade otillräckliga responsen på biologiska DMARDs, såsom TNFα-hämmare. Mot bakgrund av detta har Cyxone beslutat att byta utvecklingsstrategi för att fokusera på detta ökande marknadssegment med patienter som inte upplever tillräcklig förbättring med nuvarande behandlingsalternativ.

Utöver ändringen av prioritering kommer kostnaderna för det nya planerade utvecklingsprogrammet bli lägre under 2024-2025 än tidigare beräknat, samt att know-how och materiella tillgångar från tidigare studier kommer föras över till de nya utvecklingsaktiviteterna och utgöra grunden för "proof-of-concept"-studier i fas 2. Det är viktigt att framhålla att den nya strategin utgår från de senaste framstegen i utvecklingen av den nya formuleringen av Rabeximod som resulterade i ett värdefullt godkänt patent i USA i maj 2023, och förlänger patentlivslängden med ytterligare 20 år.

Bolaget genomför nu Företrädesemissionen för att främst finansiera planering och genomförande av ett snabbfotat utvecklingsprogram bestående av små explorativa studier för att undersöka substansen i patienter som inte svarar tillfredsställande på läkemedelsklassen TNFα-hämmare. Emmissionslikviden beräknas räcka fram till 2025.

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar som reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en fas 2-läkemedelskandidat som utvärderas för möjlig behandling av reumatoid artrit. T20K är ett fas 1-läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. För mer information, besök www.cyxone.com

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Christopher Sebök
Telefon: +46(0)72-995 43 97
E-mail: christopher.sebok@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »