Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Dicots företrädesemission av units om cirka 54,8 MSEK

Dicot AB (”Dicot” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av högst 68 551 510 units bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 54,8 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 och om lösenkursen fastställs till den högsta lösenkursen inom respektive kursintervall för teckningsoptionerna tillförs Bolaget högst ytterligare cirka 92,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK från styrelseledamöter, ledningsgruppen och befintliga aktieägare. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 28 MSEK och s.k. toppgarantier om cirka 1,8 MSEK. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 34,8 MSEK, motsvarande cirka 63,5 procent av Företrädesemissionen. Toppgarantierna omfattas av lock-up om 180 dagar från det datum då emissionen är registrerad hos Bolagsverket. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 13 januari – 27 januari 2023.

Dicots fullständiga pressmeddelande finner du här.
 
Motiv
Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 för att behandla erektionssvikt och tidig utlösning hos män, vilket är vanligt förekommande över hela världen. Studier visar att mer än hälften av alla män över 40 år drabbas av erektionssvikt i någon grad. De mest använda potensläkemedlen idag, såsom Viagra och Cialis, har vissa utmaningar och nästan hälften av alla som prövar dessa läkemedel väljer att avbryta behandlingen. Runt 35 procent anser att preparaten inte har önskvärd effekt och många upplever biverkningar och oro över kardiovaskulär effekt. Dessa preparat har också en kort verkningstid och kräver planering, vilket minskar spontaniteten i sexlivet. 
 
Dicot har tagit viktiga steg i utvecklandet av LIB-01. Under 2022 utvecklade Bolaget bland annat en oral formulering, genomförde GMP-tillverkning av läkemedelssubstansen inför kliniska studier och kommunicerade goda resultat inom ramen för pågående toxikologiprogram. Bolaget avser att starta kliniska studier i människa i mitten av 2023. 
 
Bolaget genomför nu Företrädesemissionen i syfte att avsluta det prekliniska utvecklingsprogrammet, samt för att starta och genomföra kliniska fas 1-studier. Kliniska studier måste vara fullt finansierade för att få inledas. Bolaget avser också att påbörja förberedelser för kliniska fas 2a-studier parallellt.
 
Kort om Dicot AB
Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 75 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.
 
Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
 
För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Christopher Sebök
Telefon: +46(0)72-995 43 97
E-mail: christopher.sebok@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Gabathers företrädesemission om cirka 12,9 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots övertecknade företrädesemission som tecknades till cirka 110 %

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade sole bookrunner i samband med Acuvis två riktade emissioner om totalt cirka 11 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Aptahems företrädesemission om cirka 25 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Cline Scientifics företrädesemission om cirka 17 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med C-Greens spridningsemission om cirka 23 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Scout Gaming Group AB:s övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission om cirka 23 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med DanCann Pharmas planerade företrädesemission om cirka 41 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Scout Gaming Group AB:s företrädesemission om cirka 101 MSEK

Läs mer »