Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller "Bolaget") genomför en företrädesemission av units om cirka 30 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Vid fullt utnyttjande av det maximala antalet teckningsoptioner som kan emitteras i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 24,5 – 47,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att accelerera utveckling av Bolagets läkemedelskandidat inom sjukdomsområdet typ 1-diabetes. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår till totalt cirka 24,5 MSEK, motsvarande totalt cirka 81,7 procent av Företrädesemissionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 15 – 29 januari 2024.

Fluicells fullständiga pressmeddelande finner du här. Den 10 januari 2024 kommunicerade Bolaget att ytterligare garantiåtaganden erhållits genom en så kallad toppgaranti. Pressmeddelandet angående toppgarantin finner du här.

Bakgrund och motiv
Fluicell är ett innovationsdrivet life science-bolag som utvecklar produkter inom regenerativ medicin och humana vävnadsbaserade screeningmodeller, baserade på bolagets patentskyddade teknik för högupplöst 3D-bioprinting. Fluicells verksamhet är primärt inriktad mot att utveckla vävnadsbaserade terapiprodukter för allvarliga sjukdomar där det idag saknas adekvata behandlingsalternativ. Bolaget bedriver i dagsläget produktutveckling inom följande områden: vävnadsbaserade terapiprodukter för behandling av typ 1-diabetes samt humana vävnadsmodeller för screening av hjärtsäkerhet och njursjukdom.

Bolagets produktpipeline består av läkemedelsprodukt för behandling av typ 1-diabetes samt två humana screeningprodukter inom hjärtsäkerhetsfarmakologi samt för njursjukdom. Produktkandidaterna baseras på detaljerade bioprintade vävnader, genererade med hjälp av Fluicells vävnadsproduktionsplattform Nexocyte som bygger på Biopixlar®, bolagets teknik för högupplöst bioprinting. Fluicell förfogar även över följande forskningsteknikplattformar inriktade mot biologisk och biomedicinsk forskning samt läkemedelsutveckling: BioPen®, Biozone 6® ochDynaflow® Resolve.

Fluicells flaggskeppsprogram inom typ1-diabetes syftar till att skapa en behandlingslösning som återställer kroppens normala funktion och kapacitet att reglera blodsockernivåer genom ett unikt terapikoncept baserat på bioprintade cellöar (som imiterar cellsammansättningen och funktionen i mänskliga langerhanska öar i bukspottkörteln) med förmåga att reglera såväl högt som lågt blodsocker.

Syftet med Företrädesemissionen är främst att accelerera utveckling av Bolagets läkemedelskandidat inom sjukdomsområdet typ 1-diabetes. Ytterligare satsningar görs även för att avanceraproduktutveckling av hjärtvävnadsmodeller för läkemedelsscreening samt motuppskalning och vidareutveckling av Bolagets vävnadsproduktionsplattform.

Om Fluicell
Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en teknik för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Med utgångspunkt i Fluicells teknik för att konstruera biologiska vävnader med ultrahög detaljrikedom bedriver Fluicell utveckling av vävnadsbaserade terapier och screeningmodeller. Bolagets utvecklingsarbete är i huvudsak inriktat mot vävnadsbaserade terapier för behandling av typ 1-diabetes samt hjärtvävnadsmodeller för läkemedelsscreening. Fluicells befintliga produkter är plattformarna Biopixlar® och Biopixlar® AER för högupplöst bioprinting i både 2D och 3D och forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Mer information finns på www.fluicell.com.

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Linus Lindskog
Telefon: +46(0)76-853 28 22
E-mail: linus.lindskog@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »