Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Gabathers företrädesemission om cirka 12,9 MSEK

Gabather AB ("Gabather" eller "Bolaget") genomför en företrädesemission av högst 3 406 822 aktier. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från företrädesemissionen avses primärt användas för att finansiera en intensifierad affärsutveckling och därmed stärka möjligheterna till ett partneravtal.

Gabathers fullständiga pressmeddelande finner du här.
 
Bakgrund och motiv
Bolagets läkemedelskandidat GT-002 genomgår ett brett kliniskt fas I-program bestående av tre delar. De två första delarna har genomförts framgångsrikt där säkerhet och farmakokinetik studerats i friska frivilliga individer. I den pågående fas I-studien, som är den tredje och sista delen av fas I-programmet, studeras GT-002:s interaktion med GABAA-receptorn och effekten på hjärnaktivitet med EEG och fMRI. Preliminära data från studien visar skillnader i global hjärnaktivitet och modulering av funktionellt relevanta hjärnfrekvensband mellan behandlingsgrupperna. Fullständiga resultat från studien kommer vara Bolaget tillhanda under andra kvartalet 2023.
 
Gabathers strategi är att ingå avtal med ett läkemedelsbolag för den fortsatta kliniska utvecklingen av GT-002. Bolaget kommer att intensifiera affärsutvecklingen och avser inleda ett samarbete med en affärsutvecklingspartner för att ytterligare stärka möjligheterna till ett partneravtal. För att finansiera den fortsatta utvecklingen av GT-002, inklusive exekvering av Bolagets partnerstrategi, samt vidareutveckling av en ny läkemedelskandidat, genomför Gabather förestående företrädesemission.
 
Om Gabather
Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera psykiatriska diagnoser. För tillfället fokuserar Bolaget på att utveckla läkemedelskandidaten GT-002 för behandling av tre olika indikationer: Alzheimers sjukdom, schizofreni och depression. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet. Gabather är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
 
Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.
 
För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Sebastian Balsom
Telefon: +46(0)70-389 48 88
E-mail: sebastian.balsom@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »