Corpura Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Aptahem AB:s företrädesemission av units om cirka 61,8 MSEK

Aptahem AB:s (’’Aptahem’’ eller ”Bolaget”) styrelse beslutade den 17 augusti 2021, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2021, att genomföra en företrädesemission om cirka 61,8 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”) med påkopplade teckningsoptioner. Varje unit består av fyra (4) nya aktier och tre (3) teckningsoptioner serie TO 7. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 7 som ges ut i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 8,8-54,0 MSEK före emissionskostnader.  Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 1 MSEK och emissionsgarantier om cirka 48,5 MSEK, motsvarande totalt cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

 

Företrädesemissionen genomförs i syfte att ta Bolagets läkemedelskandidat Apta-1 till kliniska studier i människa inom ett kliniskt utsatt område där effektiva behandlingar saknas. Emissionslikviden avses primärt användas till GMP-tillverkning av substans, genomförande av en fas 1 a-studie i friska frivilliga och genomförande av en fas 1 b-studie som en tidig proof-of-concept. Bolaget avser dessutom slutföra formulering och regulatoriskt arbete inför fas 1 a-studien och fas 1 b-studien, vilket är en viktig del i Aptahems arbete med att ta Apta-1 till kliniska studier. Bolaget har även för avsikt att planera, förbereda och genomföra myndighetsinteraktioner med de europeiska/amerikanska läkemedelsmyndigheterna, EMA/FDA. Detta för att ta del av myndigheternas krav, verifiera preklinisk dokumentation och förankra design av kliniska studier. Därtill planeras Företrädesemissionen finansiera vidare utveckling av befintliga projekt samt övrig rörelsekapitalförstärkning för att öka uthållighet i Bolaget. Emissionslikviden från Företrädesemissionen, tillsammans med likvid från de teckningsoptioner serie TO 7 som utges beräknas räcka fram till slutet av 2023.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 27 augusti – 10 september 2021.

Kort om Aptahem AB
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För mer information kontakta:
Linus Lindskog
0768-532822
linus.lindskog@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »