Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt Inhalation Sciences Sweden AB (publ) inför notering på Aktietorget

Kort om Inhalation

Få mänskliga organ är så komplexa som våra lungor. Inhalation Sciences lab-instrument, PreciseInhale®, gör det möjligt för forskare att se exakt hur de partiklar vi andas in påverkar våra lungor. De tekniker som idag finns tillgängliga för utveckling av inhalationsläkemedel eller bedömning av risker med miljöfarliga ämnen har stora begränsningar. Detta hämmar utvecklingen av nya läkemedel som kan ges via lungorna och det försvårar bedömningen av de hälsorisker vi utsätts för när vi tar ett andetag.Inhalation Sciences utvecklar och säljer laboratorieinstrument för forskning inom inhalation och för mätning av hur partiklar i inandningsluft påverkar vår hälsa. Bolaget har en bevisad produkt och affärsmodell (Proof of concept) med intäkter från pilotkunder och Key Opinion Leaders om totalt cirka 25 MSEK under de senaste tre åren. Inhalation har ett flertal beviljade patenter i EU, USA, Japan och Kina och står nu inför fas av ökad försäljning och snabbare tillväxt på en växande marknad med stor potential.

VD Fredrik Sjövalls kommenterar

PreciseInhale®, vår huvudprodukt, bidrar till snabbare utveckling av nya läkemedel inom terapiområden som Astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) där läkemedels- branschen tävlar om årliga intäkter på över 30 miljarder kronor. Italiens största läkemedels- bolag, Chiesi farmaceutici, har redan skördat framgångar med hjälp av våra instrument och många andra läkemedelsbolag är nu intresserade av att följa efter.Genom den planerade kapitalanskaffningen räknar vi med att kunna accelerera försäljningstakten och möjliggöra utveckling av ytterligare funktionalitet, t.ex. validering av PreciseInhale® för klinisk användning. Vi ser en stor efterfrågan från företag som genom vår teknologi kan minska risken för att misslyckanden i utvecklingen av nya läkemedel uppdagas först i sen klinisk fas och som dessutom kan minska behovet av att utföra djurförsök, något som uppmuntras av myndigheter och intresseorganisationer.

Teckningsåtaganden

Inhalation har på förhand skriftligen avtalat teckningsåtaganden om totalt 10,6 MSEK, motsvarande cirka 62,4 procent av emisssionslikviden vid full teckning. Teckningsåtagarna är garanterade full tilldelning i nyemissionen.

Erbjudandet i sammandrag

Värdering: Cirka 26 MSEK (före nyemissionen)
Teckningstid: 28 augusti 2017 – 13 september 2017.Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier.Teckningskurs: 5 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 400 000 aktier. Vid fulltecknas emission tillförs Inhalations Sciences 17 000 000 SEK före emissionskostnader (cirka 3 000 000 SEK).Marknadsplats: Inhalation har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att bolaget uppnår nyemissionens lägsta gräns om cirka 13,0 MSEK samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Första handelsdag planeras att bli den 28 september 2017.

Hänvisning till memorandum

Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Inhalations emissionsmemorandum och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut.

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »